آموزشی

چه جوری از مهارت داستان گویی واسه قانع کردن بقیه استفاده کنیم 

  ما همیشه واسه همکاران و همتایان خود داستان تعریف می کنیم و پشت این داستانا و ماجراها هدفی پنهون. این هدف می تونه قانع کردن شنونده واسه حمایت از پروژه ما، توضیح دادن به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل