سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی

قسمتی از متن پایان نامه :

– سئوال های پژوهش

 • سئوال اصلی پژوهش
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عوامل سازمانی بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر می باشد؟

 • سئوال های فرعی پژوهش

اندازه کنترل و نظارت در سازمان بر  فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر می باشد؟

اندازه شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر می باشد؟

اندازه حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان بر  فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر می باشد؟

1-4- اهداف پژوهش

 • هدف اصلی

شناسایی تاثیر عوامل سازمانی بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم .

 • اهداف فرعی

شناسایی تاثیر اندازه کنترل و نظارت در سازمان و فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم .

شناسایی تاثیر اندازه شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم.

شناسایی تاثیر اندازه حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم.

 

1-5- فرضیه های پژوهش

 • فرضیه اصلی پژوهش

عوامل سازمانی بر  فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر می باشد.

 • فرضیه های فرعی پژوهش

اندازه کنترل و نظارت در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر می باشد.

اندازه شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر می باشد.

اندازه حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر می باشد.

1-6- متغیرهای پژوهش

متغیرهای پژوهش عبارتند از:

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 • سئوال اصلی پژوهش

عوامل سازمانی بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر می باشد؟

 • سئوال های فرعی پژوهش

اندازه کنترل و نظارت در سازمان بر  فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر می باشد؟

اندازه شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر می باشد؟

اندازه حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان بر  فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم موثر می باشد؟

1-4- اهداف پژوهش

 • هدف اصلی

شناسایی تاثیر عوامل سازمانی بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم .

 • اهداف فرعی

شناسایی تاثیر اندازه کنترل و نظارت در سازمان و فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم .

شناسایی تاثیر اندازه شفافیت فرایندها و رویه‌های کاری وانحصار وظیفه در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم.

شناسایی تاثیر اندازه حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان در سازمان بر فساد اداری  در نظام بانکی در شعب منتخب بانک های استان قم.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در نظام بانکی  با فرمت ورد