تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2 روش پژوهش

هدف از انتخاب روش پژوهش تعیین روش و شیوه‌ای مناسب  برای مطالعه موضوعی خاص می باشد. دستیابی به هدف‎ها‎ی علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شناسی[1] درست صورت پذیرد. به بیانی دیگر پژوهش از حیث روش می باشد که اعتبار می یابد نه موضوع پژوهش (خاکی، 1382). پایه هر علمی، روش شناخت آن می باشد و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی‎به روش شناختی مبتنی می باشد که در آن علم به کار می‎رود (عزتی، 1376).

پژوهش را به دو مقصود متفاوت انجام می‎دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار هست و دوم، افزودن به مجموعه ی دانش بشری در زمینه ای خاصی که مورد علاقه محقق می باشد. هنگامی‎که با هدف برخورداری از نتایج یافته‎ها‎ برای حل مسائل موجود در سازمان به پژوهش می‎پردازیم آن را پژوهش کاربردی[2] می‎نامیم. اما وقتی که که اساسا برای بهبود درک خود درمورد ی مسائل به خصوصی که به گونه معمول در محیط‎ها‎ی سازمانی روی می‎دهند و نیز چگونگی حل آنها پژوهش می‎کنیم آنرا پژوهش بنیادی یا پایه ای[3] می‎خوانیم (سکاران، 1386).

پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی برمبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد به دلیل اینکه مبتنی بر تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده از بورس اوراق بهادار می‎باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظرها، قانونمندی‎ها‎، اصول و  فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‎شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکار می‎گیرد. و همچنین از نظر طبقه بندی برمبنای روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی می باشد که با بهره گیری از داده‎ها‎ی مشاهـــده شده انجام می‎گردد. در پژوهش همبستگی هدف اصلی آن می باشد که مشخص گردد آیا ارتباط ای بین دو یا چند متغیر کمی‎(قابل سنجش) هست یا نه؟ و اگر هست اندازه و حد آن چقدر می باشد؟ هدف از مطالعه همبستگی ممکن می باشد که برقراری یک ارتباط یا نبود آن و بکارگیری روابط در انجام پیش بینی‎ها‎ست. مطالعه همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که تصور می‎رود با یک متغیر پیچیده عمده مرتبط هستند ارزیابی می‎کند (خاکی، 1388، 218).

 3-3 جامعه آماری

جامعه آماری به کل افراد، وقایع یا چیزهایی تصریح دارد که محقق می‎خواهد به پژوهش درمورد آنها بپردازد. جامعه آماری به مجموعه افراد، اشیاء و یا به گونه کلی پدیده‎ها‎یی اطلاق می گردد که محقق می تواند نتیجه مطالعه خود را به کلیه آنها تعمیم دهد و آحاد جامعه آماری دارای ویژگی‎ها‎ی مشترکی هستند که آنها را از سایر پدیده‎ها‎ی خارج از قلمرو جامعه آماری مشخص می سازد، این ویژگی‎ها‎ را صفت مشترک جامعه آماری می گویند (متانی، 1386، ص108).

جامعه آماری کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎باشد.

[1]Methodology

2-Applied research

3– Basic or fundamental research

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

1-ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می‎رود بستگی دارد و هدف علمی‎این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می‎باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمــومی‎مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد. وهمچنین به آن‎ها‎ در درک بهتر عناصر صورتهای مالی کمک کند.

2- تحقیات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه‎ها‎، قانونمندیها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‎شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی‎گیرند، این نوع تحقیقــات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی‎دهند. پژوهش حاظربه مطالعه تاثیر ساختــار مالکیت (نوع مالکیت) بر رابطـــه بین جــریان نقد آزاد و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎ پردازد که نتایج حاصله ازایـــن پژوهش می‎تواند مورد بهره گیری سرمایه گذارن، مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این پژوهش می‎تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد. به گونه کلی می‎توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

«تبیین ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود و  تعدیل نوع مالکیت بر این ارتباط به عنوان  راه حلی برای کاستن معضلات نمایندگی جریان نقد آزاد و جلوگیری از دستکاری سود توسط مدیریت می‎باشد».

پایان نامه - تز - رشته حسابداری