عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل معیارهای مکانی صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی

قسمتی از متن پایان نامه :

نتیجه گیری

مطالعه ها نشان داد که بخش صنایع روستایی، به دلیل سابقه طولانی و وابستگی کمتر به شرایط اکولوژیک و نیز دسترسی به بازارهای گسترده امکان بیشتری برای توسعه دارند و زمینه های اشتغال برای بخش عمده ای از نیروی کار روستایی را فراهم می آورند که آخرین آمار موجود موید این مطلب می باشد.

به گونه کلی اثرات  عمده صنعتی شدن روستاها عبارتند از : 1- ایجاد اشتغال پویا و افزایش درآمد؛ 2- کاهش مهراجرت های روستایی؛3- کاهش نابرابری منطقه ای؛ 4- افزایش رفاه روستایی؛ 5- گسترش صادرات روستایی.

به رغم تمامی منافع حاصل از صنایع روستایی، این صنایع بایستی مکان یابی گردد. صنایع روستایی می توان به پراکندگی زیاد روستاها در سطح کشور، شرایط نامناسب اقلیمی ، ضعف نیروی انسانی ، نارسایی سیستم های اقتصادی ، فقدان امکانات مشاوره ایاشاره نمود بسیاری از این صنایع بدون مکان یابی احداث شده اند.

 

5-2-پیشنهاد:

اصلاح ووضعیت صنایع روستایی ارائه می گردد:

-پرداخت تسهیلات در چارچوب ساختارهای تعاونی و اتحادیه های صنایع روستایی با کاهش هزینه و افزایش بهره وری سرمایه بسیار موثر خواهد بود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-لزوم ایجاد یک ارتباط و همکاری علمی در سطح گسترده بین موسسات آموزش عالی و صنایع روستایی که بتوانند علاوه بر حفظ فواید مناسب و عادلانه، دستاوردهایی نیز برای کشور به همراه داشته باشند؛

– کمک به برقراری ارتباط منسجم و مطلوب بین صنایع بزرگ و متوسط با صنایع روستایی با همراهی دولت که در این ارتباط یک شبکه همکاری و تقویت انگیرزه همکاری برای هردو طرف ایجاد می گردد؛

– ایجاد مراکز خدمات مشاوره ای صنعتی برای روستاها که برای هریک از زیربخش های صنایع روستایی به ارائه خدمات بپردازد؛

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

آیا استقرار صنایع در روستاهای شهرستان رشت با کاربریهای مجاور سازگار می باشد؟

آیا استقرار صنایع در روستاهای شهرستان رشت کارآیی لازم را دارد؟

آیا استقرار صنایع در روستاهای شهرستان رشت با معیارهای زیست محیطی منطبق می باشد؟

آیا استقرار صنایع در روستاهای شهرستان رشت از نظر ایمنی مناسب می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد